Velkommen Råvarer Produkter og priser Opskrifter Sund kost Godt at vide Links Sitemap
 MenuEgenkontrol svækker fødevaresikkerheden

 Udskriv/send siden

Kontrolsyste­met for fødevarer har været gennem vold­somme ændrin­ger siden 2000, hvor staten overtog ansvaret for kontrollen fra kommunerne.

Systemet er blevet svækket af konstante organisatoriske ændringer og nedskæringer samtidig med indførelse af en ny kontrolmetode, nemlig egenkontrol efter det såkaldte HACCP-princip. Skal kontrol­len forbedres, er det ikke nok bare at hælde flere penge i sy­stemet og forlange flere tilsyn. Man skal se på kvaliteten i kontrollen.

Først og fremmest skal man starte med at erkende, at "HACCP-egenkontrol" ikke har noget med myndigheds­kontrol at gøre. Det er en sty­ringsmetode udviklet til indu­striel produktion og helt ueg­net til offentlig kontrol i de små og mindre virksomheder, som udgør 90 % af de 45.000 fødevarevirksomheder i Danmark. Alligevel er der indført obligatorisk egenkon­trol i alle virksomheder fra 'jord til bord'. Systemet er indført uden egentlig afprøvning af egnetheden til offentlige kontrolformål - og i modstrid med en svensk evalue­ring fra 1998, som konkluderede, at egenkontrol er uegnet til mindre virksomheder.

Der er heller ikke planlagt en evaluering af, om det fak­tisk forbedrer kontrollen i Danmark Det er med andre ord et kæmpe fuldskala eks­periment, som fortsat vil bi­drage til fødevareskandalerne.

Jørgen Højmark Jensen, civilingeniør og konsulent i fødevarebranchen
Ingeniøren, 12. maj 2006