Levering: 1-2 HVERDAGE|
Danmark: Fri fragt ved køb over DKK 299,-
|
Sverige: Fri fragt ved køb over DKK 499,-

Tea Tree Oil 20 ml

Produktnr.: 66120
100 % æterisk tea tree oil

  • Anvendes til kosmetisk forbrug
  • 100 % æterisk
  • Tea tree oil har været anvendt i Australien i århundreder

Anvendelse:. Til kosmetik. Må aldrig anvendes ufortyndet. Opbevares mørkt, i lukket emballage og utilgængeligt for børn.

  • Vegansk
  • Vegetarisk

Tea tree oil er indenfor de seneste år blevet mere og mere populær. Vores Tea Tree Oil hed tidligere Vild Te Træ Olie og er en 100 % æterisk olie, som kan anvendes til kosmetisk forbrug.

Olien udvindes fra det vilde te træ, som stammer fra Australien, hvor man har anvendt tea tree oil i flere århundreder.
 
Ingredienser

Tea tree oil, æterisk/Melaleuca Alternifolia Leaf oil. Limonene, linalool, geraniol, farnesol, benzyl alcohol. 

FARE Brandfarlig væske og damp. Farlig ved indtagelse. Forårsager hudirritation og alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. VED KONTAKT MED HUDEN: Tilsmudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Opbevares under lås. Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til gældende forskrifter.

Andre har også set

Relaterede varer